Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het thuisadres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Het opgegeven adres mag geen postadres zijn, omdat de ondernemer geen producten levert aan een postadres.
 3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De ondernemer zal in geen geval een vervangend product sturen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de aankoopprijs eigendom van de ondernemer. Tot dan verplicht de consument zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de producten, de producten niet te verkopen of de eigendom van de producten niet over te dragen.
 2. In geval van pogingen van derden, meer bepaald deurwaarders, tot inbeslagname van de producten, dient de consument erop te wijzen dat de producten eigendom zijn van ondernemer en dient de consument de ondernemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodat de ondernemer haar eigendomsrechten kunnen uitoefenen.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. De ondernemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. De ondernemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de consument toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de consument in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 17 - Privacy en Cookie Statement

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels dit privacy statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst verzamelen wij persoonlijke gegevens van u. Dit privacy beleid is van toepassing op de overeenkomst die u met MotorMummie sluit. U dient zich ervan bewust te zijn dat MotorMummie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

MotorMummie respecteert de privacy van alle ondernemers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Bestelling van onze producten
Wanneer u een of meerdere producten via onze webshop koopt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de producten aan u te kunnen leveren en u - indien van toepassing- een factuur te kunnen sturen. Wij beschermen uw gegevens met een veilige SSL-verbinding. 

Uw gegevens die zijn vereist voor het verwerken van uw bestelling kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven die voor dit doel met ons samenwerken. Deze bedrijven kunnen drukkerijen, logistieke ondernemingen of aanbieders van e-maildiensten zijn. Alle persoonlijke gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze onlineshop worden zogenaamde cookies op uw computer opgeslagen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MotorMummie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Bijlage 1

Voorbeeldherroepingsformulier

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
(Let op: U bent niet verplicht op dit formulier te gebruiken – wij verwijzen in dit kader naar artikel 6 lid 4 van deze algemene voorwaarden.)

MotorMummie
Dirk Verheulweg 6
2742 JR Waddinxveen

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende artikelen:

(omschrijf de artikelen hier nauwkeurig)

Besteld op… (*)/ontvangen op… (*)

Naam van consument:
Adres van consument:

Handtekening van consument (alleen bij mededeling op papier):

Datum:

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Status 01/2017, drukfouten en vergissingen voorbehouden.