Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 2. Garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of de verkoper op nieuwe twee- of driewielers, onderdelen en toebehoren en/of producten wordt verstrekt;
 3. In te kopen twee- of driewieler: een twee- of driewieler die in het kader van de overeenkomst door de klant bij wege van inkoop (inruil) aan de verkoper wordt verkocht;
 4. Klant: iedere (rechts)persoon met wie de verkoper een overeenkomst aangaat of onderhandelt over het tot stand komen van een overeenkomst;
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de klant en de verkoper met betrekking tot producten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan;
 6. Producten: alle zaken, diensten en/of door de verkoper te verrichten werkzaamheden, waaronder montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder mede zijn begrepen een twee- of driewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor;
 7. Twee- of driewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
 8. Verkoper:

  MotorMummie
  KvK-nummer: 24328570
  Btw-identificatienummer: NL002040405B80
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten en offertes betreffende twee- of driewielers dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot reparatie en onderhoud aan twee- of driewielers.
 2. Eventuele afwijkende (algemene) voorwaarden en bepalingen van de klant worden door de verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verkoper alleen indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen de verkoper in overleg met de klant nieuwe bepalingen zal vaststellen, welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabijkomen.
 5. Indien enige bepaling van een overeenkomst in strijd is met de bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van deze voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat partijen van de betreffende bepaling(en) van deze voorwaarden afwijken.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 3. De aanbieding

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij door de verkoper uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, is het aanbod van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Indien géén aanvaardingstermijn is gesteld, dient het aanbod direct te worden aanvaard, bij gebreke waarvan de gedane aanbieding komt te vervallen, althans kan hieraan op generlei wijze meer enig recht worden ontleend.
 3. De elektronische aanvaarding van een aanbieding van verkoper door de klant is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

Artikel 4. Prijswijzigingen/-stijgingen

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte producten te allen tijde doorberekend.
 2. De verkoper is, ook indien deze met de klant een vaste prijs is overeengekomen, gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 3. De consument-klant heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Voor de niet-consument-klant geldt dat deze slechts het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zoals hiervoor omschreven indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
 5. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5. De overschrijding van de leveringstermijn

 1. De door de verkoper opgegeven (vermoedelijke) levertijden gelden steeds bij benadering en betreffen geen fatale termijnen. Daarbij vangt de door de verkoper opgegeven levertijd eerst aan nadat alle benodigde gegevens en of bescheiden (zoals bijvoorbeeld het kentekenbewijs) in het bezit van de verkoper zijn.
 2. Bij overschrijding van een opgegeven (vermoedelijke) levertijd dient de klant de verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen en de verkoper een redelijke termijn te stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. Indien de verkoper ook binnen deze nadere, redelijke termijn, de producten nog niet geleverd heeft, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren.
 4. Indien overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van (tijdelijke) overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel de klant als de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in artikel 5.2 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat de verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
 5. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Annulering

 1. De klant heeft de bevoegdheid een overeenkomst wat betreft een twee- of driewieler te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden.
 2. De klant is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het product, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen.
 3. Indien de klant na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de klant schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de klant geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de klant tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 4. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de klant een twee- of driewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte twee- of driewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop (inruil) aan de verkoper verkoopt, zodra de in te kopen twee- of driewieler door de klant aan de verkoper is geleverd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de aan de verkoper toebehorende producten gaat, niettegenstaande de (feitelijke) (af)levering, pas over op de klant, nadat deze alle vorderingen van de verkoper betreffende de tegenprestatie voor door de verkoper aan de klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten, alsmede alle vorderingen van de verkoper wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.
 2. Zolang de twee- of driewieler niet in eigendom op de klant is overgegaan, is de klant verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de twee- of driewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De klant is voorts verplicht de geleverde twee- of driewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
 3. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de klant voor diens aansprakelijkheid als houder van de twee- of driewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de klant de verkoper voor aanspraken van derden op de verkoper die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8. Het risico van de producten en risico in te kopen twee- of driewielers

 1. Een product is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel van de klant in te kopen twee-of driewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden.
 2. Betaling aan de klant van de in te kopen twee- of driewieler kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte twee- of driewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen twee- of driewieler voor rekening en risico van de klant en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook de schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

 1. De klant kan voor of bij totstandkoming van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de klant en de verkoper een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
 2. Indien het reparatiebedrag van twee- of driewielers het bedrag van de bij benadering opgegeven prijs overstijgt en tevens wordt overschreden of dreigt te worden overschreden:
  – bij reparatiebedragen tussen € 50,– en € 200,–: met meer dan 30%; of
  – bij reparatiebedragen tussen de € 200,– en € 500,–: met meer dan 20%; of
  – bij reparatiebedragen vanaf € 500,–: met meer dan 10 %,
  dient de verkoper contact met de klant op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. 
 3. De klant is in een geval als in artikel 9.2 genoemd gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de verkoper voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
 4. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de verkoper de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de klant recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de verkoper.

Artikel 10. Proefritten

 1. De klant geeft toestemming aan de verkoper om met de ter reparatie afgegeven twee- of driewieler een of meerdere proefritten te maken.
 2. De klant dient – onder meer in dit kader – er voor zorg te dragen dat de ter reparatie aangeboden twee- of driewieler adequaat verzekerd is. In ieder geval dient, in geval van een motorvoertuig, een WA verzekering te zijn afgesloten.
 3. De klant dient de verkoper voorts vooraf te informeren omtrent het feit of, in het geval van een motorvoertuig, met betrekking tot dit voertuig een casco of allrisk verzekering is afgesloten. De klant stelt kopieën van bedoelde polis(sen) op het eerste verzoek van de verkoper aan de verkoper ter hand.

Artikel 11. De rekening

 1. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12. Retentierecht

 1. De verkoper kan het retentierecht uitoefenen op de twee- of driewieler, indien en voor zolang als:
  – de klant de kosten van de werkzaamheden aan de twee- of driewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
  – de klant de kosten van eerdere door de verkoper verrichte werkzaamheden aan dezelfde twee- of driewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
  – de klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de verkoper niet of niet geheel voldoet. De verkoper kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.

Artikel 13. Overige verplichtingen van de klant bij reparatie en onderhoud

 1. De klant is verplicht de ter reparatie en/of onderhoud aangeboden zaak of zaken uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de verkoper de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de ter reparatie en/of onderhoud aangeboden zaak of zaken voor afgifte aan de klant gereed zijn, af te halen bij de verkoper of op het huisadres in ontvangst te nemen middels de haal- en brengservice.
 2. De verkoper mag van de klant verlangen dat hij zich legitimeert voordat de ter reparatie en/of onderhoud aangeboden zaak of zaken wordt/worden afgegeven.
 3. Indien de klant de ter reparatie en/of onderhoud aangeboden zaak of zaken niet binnen de genoemde termijn heeft afgehaald, is hij ter zake in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. De verkoper is gerechtigd bij de klant een vergoeding van € 25,– exclusief BTW per dag of deel van een dag dat de klant in verzuim is in rekening te brengen, zulks onverminderd het recht van de verkoper om de ter reparatie en/of onderhoud afgegeven zaak of zaken voor rekening en risico van de klant te repatriëren naar de klant.
 5. De verkoper bepaalt waar de ter reparatie en/of onderhoud aangeboden zaak of zaken wordt/worden gestald gedurende de periode dat de klant in verzuim is en is in dit verband bevoegd de ter reparatie en/of onderhoud aangeboden zaak of zaken voor rekening en risico van de klant te vervoeren van en naar een andere locatie dan de locatie waar de zaak of zaken door de klant aan de verkoper ter reparatie en/of onderhoud was/waren aangeboden.

GARANTIE

Artikel 14. Garantie

 1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 15 en 16 worden wat betreft een klant zijnde een consument de rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een consument heeft, onverlet gelaten.

Artikel 15. Garantie op twee- of driewielers

 1. Op nieuwe twee- of driewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 14.
 2. Op gebruikte twee- of driewielers verleent de verkoper tenzij anders overeengekomen geen garantie.

Artikel 16. Reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. De verkoper garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede reparaties ten aanzien van alle twee- of driewielers en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden vanaf het tijdstip dat de twee- of driewieler weer ter beschikking van de klant is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen, remblokken, remschijven, koppeling), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was, defecten vanwege gebruik van een brandstof met een hoger (bio)ethanolgehalte dan 5% (E5) en ten derde valt evenmin onder de garantie opzettelijk toegebrachte schade of schade die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door de klant. Indien de alsnog door de verkoper uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. Tevens wordt geen garantie verstrekt op door de klant aangeleverde zaken en op de daarop betrekking hebbende werkzaamheden. Daarbij is verkoper ook niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door deze zaken.
 4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  a. de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de verkoper daarvan in kennis stelt;
  b. de verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  c. derden zonder voorkennis of toestemming van de verkoper werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich buiten Nederland heeft voorgedaan, alsmede de klant de verkoper zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan het herstel door een derde, telefonisch en/of per e-mail op de hoogte heeft gesteld van deze noodzakelijke reparatie, alsmede (achteraf) de noodzaak tot onmiddellijk herstel door de klant aan de hand van de door deze derde verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
 5. Plaatsen van door uzelf aangekochte onderdelen.
  U kunt MotorMummie altijd vragen om onderdelen te plaatsen op uw motor, die door uzelf zijn aangekocht en aan ons zijn meegegeven. Aangezien wij echter niet de kwaliteit van de meegebrachte onderdelen (o.a. AliExpress) kunnen garanderen bieden wij, ook na montage en facturatie van het uitgevoerde werk, geen enkele garantie voor de werking, etc. van deze onderdelen. Tevens is MotorMummie op geen enkele manier direct of indirect aansprakelijk voor kosten of schade die op de korte- of langere termijn, op wat voor wijze dan ook voortvloeien uit de plaatsing van de betreffende onderdelen.