ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17. Betaling

 1. De schulden van de klant aan de verkoper worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling direct contant dan wel op elektronische wijze (per pin of app e.d.) geschieden bij het afleveren van producten respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Indien partijen hebben afgezien van directe betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 2 dagen.
 4. De consument-klant dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingstermijn. Doet hij dat niet, dan zendt de verkoper na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument-klant de gelegenheid binnen twee dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkoper gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door de verkoper te maken/gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument-klant worden afgeweken.
 5. Voor de niet-consument-klant geldt dat deze na het verstrijken van de 7 dagen termijn van rechtswege in verzuim is; de niet-consument-klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 6. Voor niet-consument-klanten geldt dat betaling middels verrekening is uitgesloten, dit tenzij de verkoper hiermee uitdrukkelijk instemt.
 7. Is de niet-consument-klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de niet-consument-klant. In ieder geval is de niet-consument-klant aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd:
  – over de eerste € 2.950,00 15%;
  – over het meerdere tot € 5.900,00 10%;
  – over het meerdere tot € 14.750,00 8%;
  – over het meerdere tot € 59.000,00 5%;
  – over het meerdere 3%.
  Indien de verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Indien na uitvoering van de aan verkoper opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de klant de betreffende zaak niet binnen twee weken na de kennisgeving is afgehaald, is de verkoper gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
 10. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de klant ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van de verkoper zonder dat de klant op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is jegens de niet-consument-klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
  a. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 14 (garantie) van deze voorwaarden.
  b. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.
  c. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van de verkoper in een onderhavig geval te verstrekken uitkering vermeerderd met het eigen risico.
  d. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en de verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de verkoper op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument-klant de volgende informatie verstrekken:
  a. de identiteit en het geografisch adres van de verkoper;
  b. de belangrijkste kenmerken van de producten;
  c. de prijs, inclusief BTW, van de producten;
  d. de eventuele kosten van aflevering;
  e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 14 kalenderdagen op de overeenkomst op afstand;
  g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 2. De consument-klant kan de overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de verkoper.
 3. De verkoper heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument-klant zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument-klant het recht de overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend. De consument-klant en de verkoper kunnen een andere termijn overeenkomen.
 4. De consument-klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de consument-klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 5. De in artikel 19.4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument-klant, of een vooraf door de consument-klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  – als de consument-klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de consument-klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  – als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument-klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  – bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument-klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Wanneer de producten niet beschikbaar zijn, moet de verkoper de consument-klant hiervanzo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de consument-klant en de verkoper zijn overeengekomen dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de verkoper. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de consument-klant gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De verkoper dient de consument-klant hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 7. De verkoper zal uiterlijk bij levering van de producten aan de consument-klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de consument-klant met klachten terecht kan;
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument-klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  – de prijs met inbegrip van alle belastingen van de producten voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 8. Indien de verkoper de consument-klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 9. Indien de verkoper de in artikel 19.8 bedoelde informatie aan de consument-klant heeft verstrekt loopt de bedenktijd af binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd.
 10. Als de consument-klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn ondubbelzinnig aan de verkoper.
 11. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 19.10 bedoelde melding, zendt de consument-klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument-klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 12. De consument-klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 13. De consument-klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De verkoper neemt deze kosten echter voor eigen rekening wanneer de consument-klant gebruik maakt van het beschikbaar gestelde retourportal.
 14. De verkoper vergoedt, in het geval de consument-klant gebruik maakt van diens herroepingsrecht, alle betalingen van de consument-klant, exclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, echter uitdrukkelijk exclusief de retourkosten als hiervoor in artikel 19.13 genoemd, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument-klant hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument-klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de klant en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Den Haag, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.